بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

سریال لروکس

سریال لروکس

(همه جا تو Her Yerde Sen) %84 (19)
ماجری سریال لروکس از جایی شروع می شود که دمیر و سلین خانه ای می خرند و برای همین قضیه مشکلات آنها شروع می شود طوری که از هم زده می شوند و به زور با هم زندگی می کنند. چه به آن بگویید تقدیر و یا زندگی، بهترین اتفاقات که برای شما می افتند در پشت اتفاقات ناخوشایند پینهان شده اند. سریال لروکس یا همه جا تو بیشتر در مورد این اتفاقات ناخوشایند است.
1 فصل 74 قسمت
6.9/10
0.06 sec, flt: 0 time: 4, count: 5, slow: 0