بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

نبرد با تایتان ها

نبرد با تایتان ها

(Attack on titan) %91 (12)
انسانی به نام یمیر فریتز حدود ۱۸۰۰ سال پیش یک برده بود که به الدیایی‌ها خدمت می‌کرد. او در مقطعی به خاطر یک نافرمانی مجبور به فرار از قبیله خود شد. یمیر به یک درخت بزرگ غیرعادی رسید که شکاف بزرگی روی آن قرار داشت و با هدف پناه گرفتن وارد این شکاف شد اما از او که از گودال زیر آن مطلع نبود به درون یک چاله افتاد. در آنجا موجودی مرموز شبیه به ستون فقرات با او ترکیب شد و او را تبدیل به اولین تایتان کرد. به این ترتیب او قدرت‌هایی فرا انسانی به دست آورد و با این قدرت جدید خود به الدیا بازگشت تا دوباره در خدمت پادشاه فریتز باشد. یمیر با قدرت تایتانی خود خدمات بسیاری را به الدیا ارائه داد.
5 فصل 77 قسمت
9.1/10
1
3
4
5
!
0.06 sec, flt: 0 time: 3, count: 2, slow: 0