بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

ایران مجری: بخشی از سخنرانی مهندس فائزه فتاحی دبیر جشنواره بر سمند سخن در سیتی سنتر اصفهان موضوع ؛ اختتامیه متن مجری جشنواره بر سمند سخن جشنواره مجریان و سخنرانان داوران محترم جشنواره ؛ دکتر فریبا علومی یزدی سعید فاتحی فائزه فتاحی زهرا گروه ای ها مدرسه سخن ۰۲۱۸۸۱۹۲۰۱۹

0.06 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0