بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

آنباکسینگ و برسی گوشی گلگسی آ03 https://gooshishop.com/gsp-8782/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A2-03-%D8%A8%D8%A7-3-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%B1%D9%85-samsung-galaxy-a03-with-3gb-ram

آ03 گلگسی sumsong, سامسونگ galaxy a03

2 ماه پیش در تکنولوژی زمان 11:27 9
0.06 sec, flt: 0 time: 7, count: 11, slow: 0