بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

معرفی کتاب برش های کوتاهی از سخنرانی گابور ماته یکی از نویسنده های کتاب به بچه هایمان محکم بچسبیم : چرا والدین باید از همسالان مهم تر باشند و در دادن قطب نما به فرزندان خود پیش قدم شوند قسمت 2 از 2: با این حال ، غریزه جهتگیری نسبت به گونه ها بی تفاوت است. به سراغ هر موجود زنده ای می رود. دلیل خوبی برای آن وجود دارد. والدین طبیعی قطبنمای طبیعی برای #جهتگیری کودک هستند ، اما ممکن است در محیط خانواده حضور نداشته باشند یا فوت کرده باشند. پس کودک باید بتواند آن جهتگیری و #دلبستگی عاطفیِ قبل از آن را ا

0.06 sec, flt: 0 time: 5, count: 11, slow: 0