بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

چند سالی است در کشورهای مختلفی از جمله فرانسه قوانین سخت گیرانه ای برای مشتریان زنان روسپی (کارگران جنسی) وضع شده است. اما در سوئیس از سال 1940 قوانین حمایتی برای آنها وضع شده و آزادی کامل داده شده است، مقامات زوریخ از سال ۲۰۱۳ این کلبه های چوبی را برای امنیت مشتریان و کارگران جنسی (روسپی) در مکانهایی دور از شهر راه اندازی کرده اند ...

زنان روسپی سوئیس زوریخ فرانسه

1 سال پیش در اخبار زمان 00:37 21
0.05 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0