بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

دل تنگم و دلتنگ نبودى كه بدانى چه كشيدم عاشق نشدى ، لنگ نبودى كه بدانى چه كشيدم... كو قطره اشكى كه به پاى تو بريزم كه بمانى ؟ بى اسلحه در جنگ نبودى كه بدانى چه كشيدم... تو آن بت مغرور پيمبر شكنى، داغ نديدى دل بسته به يك سنگ نبودى كه بدانى چه كشيدم تو تابلوى حاصل دستان هنرمند خدايى نقاشى بى رنگ نبودى كه بدانى چه كشيدم گشتم همه جا را پى چشمان پر از شوق تو اما فرسنگ به فرسنگ نبودى كه بدانى چه كشيدم

0.07 sec, flt: 0 time: 26, count: 10, slow: 0