بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به شیمی شهاب دانش 14

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه آ... 56:49 1080p

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه آخر)

1 ماه پیش

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه پ... 49:41 1080p

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه پنجم)

1 ماه پیش

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه چ... 01:01:55

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه چهارم)

1 ماه پیش

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه س... 01:03:42

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه سوم)

1 ماه پیش

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه د... 58:50

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه دوم)

1 ماه پیش

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه پ... 49:41 1080p

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه پنجم)

1 ماه پیش

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه چ... 01:01:55

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه چهارم)

1 ماه پیش

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه د... 58:50

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه دوم)

1 ماه پیش

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه س... 01:03:42

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه سوم)

1 ماه پیش

جلسه ششم (قسمت اول) 31:58 1080p

جلسه ششم (قسمت اول)

1 ماه پیش

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه آ... 56:49 1080p

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه آخر)

1 ماه پیش

0.05 sec, flt: 0 time: 13, count: 5, slow: 0