بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به استاد شهاب دانش 10

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه آ... 56:49 1080p

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه آخر)

1 ماه پیش

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه پ... 49:41 1080p

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه پنجم)

1 ماه پیش

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه چ... 01:01:55

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه چهارم)

1 ماه پیش

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه پ... 49:41 1080p

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه پنجم)

1 ماه پیش

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه چ... 01:01:55

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه چهارم)

1 ماه پیش

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه آ... 56:49 1080p

دوره آموزش استوکیومتری (جلسه آخر)

1 ماه پیش

0.04 sec, flt: 0 time: 9, count: 5, slow: 0