بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

تمرینات کنترل توپ می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد اما با کمک یک دوست یا هم تیمی آنها می توانند توپ را به داخل شما پرتاب کنند و شما باید توپ را کنترل کنید و آن را به آنها برگردانید. برای درک اصول اولیه این مهارت و یادگیری توانایی به دام انداختن توپ ابتدا شریک زندگی شما باید توپ را به پاهای شما بغلتاند تا بتوانید توپ را با قسمت داخلی پای خود نگه دارید و توپ را متوقف کنید، سپس توپ را با آن برگردانید. یک پاس.

0.08 sec, flt: 0 time: 10, count: 11, slow: 0