بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

آفریقا قاره یی است که هم استعداد انسانی در آن جا هست، هم استعداد عجیب طبیعی. اروپایی ها به آنجا رفتند و با کشتار و قتل و غارت، از بی خبری مردم استفاده کردند و حتّی مجسمه های خودشان را به عنوان آزادکننده این کشورها در آن جاها نصب کردند. https://www.tasnimnews.com/fa/media/1396/04/20/1461369/مجسمه-وابستگی

Colonial dependency استعمار وابستگی اروپا

10 ماه پیش در اخبار زمان 02:23 5
0.06 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0