بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

ریاضی سوم ابتداییفصل 3: عددهای کسری صفحه 49مدرّس: محمّد آهنگرداودیمعلّم ابتدایی ناحیه2 استان اردبیل

تدریس ریاضی سوم ابتدایی سوم

1 هفته پیش در آموزشی زمان 03:20
0.08 sec time: 43, count: 23, slow: 0