بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به کامران احمدی

جراحی ( روش های تغذیه روده ای... 12:29 1080p

جراحی ( روش های تغذیه روده ای )

1 ماه پیش

جراحی (توراکوتومی در اورژانس) 07:11 1080p

جراحی (توراکوتومی در اورژانس)

2 ماه پیش

جراحی (توراکوتومی در هموتوراکس... 10:39 1080p

جراحی (توراکوتومی در هموتوراکس)

2 ماه پیش

جراحی (پنوموتوراکس و تامپوناد) 13:53 1080p

جراحی (پنوموتوراکس و تامپوناد)

2 ماه پیش

جراحی (طبقه بندی شوک هموراژیک... 10:56 1080p

جراحی (طبقه بندی شوک هموراژیک در تروما)

2 ماه پیش

جراحی ( لاپاروتومی کنترل آسیب... 13:47 1080p

جراحی ( لاپاروتومی کنترل آسیب )

2 ماه پیش

جراحی (ارزیابی تغذیه ای قبل از... 12:15 1080p

جراحی (ارزیابی تغذیه ای قبل از جراحی)

2 ماه پیش

جراحی (اندیکاسیون های TPN) 14:38 1080p

جراحی (اندیکاسیون های TPN)

2 ماه پیش

جراحی (هیپومنیزیمی) 10:17 1080p

جراحی (هیپومنیزیمی)

2 ماه پیش

جراحی (هیپوکلسمی و هیپرکلسمی) 14:58 1080p

جراحی (هیپوکلسمی و هیپرکلسمی)

2 ماه پیش

جراحی (هیپوکالمی و هیپرکالمی) 14:59 1080p

جراحی (هیپوکالمی و هیپرکالمی)

2 ماه پیش

0.06 sec, flt: 0 time: 15, count: 5, slow: 0