بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به صفر تا صد فیزیک3

موج و مشخصه های موج- جلسه3 فی... 20:14 1080p

موج و مشخصه های موج- جلسه3 فیزیک3-دوازدهم-مدرس : علیرضا رمضانی

2 ماه پیش

موج و مشخصه های موج- جلسه4 فیز... 16:18 1080p

موج و مشخصه های موج- جلسه4 فیزیک3-دوازدهم-مدرس : علیرضا رمضانی

2 ماه پیش

موج و مشخصه های موج- جلسه5 فی... 12:59 1080p

موج و مشخصه های موج- جلسه5 فیزیک3-دوازدهم-مدرس : علیرضا رمضانی

2 ماه پیش

موج و مشخصه های موج- جلسه6 فی... 14:08 1080p

موج و مشخصه های موج- جلسه6 فیزیک3-دوازدهم-مدرس : علیرضا رمضانی

2 ماه پیش

موج و مشخصه های موج- جلسه7  ف... 27:52 1080p

موج و مشخصه های موج- جلسه7 فیزیک3-دوازدهم-مدرس : علیرضا رمضانی

2 ماه پیش

موج و مشخصه های موج- جلسه8 فی... 21:12 1080p

موج و مشخصه های موج- جلسه8 فیزیک3-دوازدهم-مدرس : علیرضا رمضانی

2 ماه پیش

موج و مشخصه های موج- جلسه9 فی... 35:31 1080p

موج و مشخصه های موج- جلسه9 فیزیک3-دوازدهم-مدرس : علیرضا رمضانی

2 ماه پیش

موج و مشخصه های موج- جلسه10... 51:49 1080p

موج و مشخصه های موج- جلسه10 فیزیک3-دوازدهم-مدرس : علیرضا رمضانی

2 ماه پیش

موج و انواع آن - جلسه 12 فیزیک... 14:42 1080p

موج و انواع آن - جلسه 12 فیزیک3 - دوازدهم - مدرس علیرضا رمضانی

2 ماه پیش

موج و انواع آن - جلسه 13  فیز... 23:36 1080p

موج و انواع آن - جلسه 13 فیزیک3 - دوازدهم - مدرس علیرضا رمضانی

2 ماه پیش

موج و انواع آن -جلسه 4 -فیزیک... 16:18 1080p

موج و انواع آن -جلسه 4 -فیزیک3 - دوازدهم

2 ماه پیش

موج و مشخصه های موج- جلسه2 فی... 24:22 1080p

موج و مشخصه های موج- جلسه2 فیزیک3-دوازدهم-مدرس : علیرضا رمضانی

2 ماه پیش

موج و انواع آن - جلسه 4 -فیزی... 16:18 1080p

موج و انواع آن - جلسه 4 -فیزیک 3 - دوازدهم- مدرس : علیرضا رمضانی (09121590402)

2 ماه پیش

موج و انواع آن - جلسه 1 -فیزی... 07:27 1080p

موج و انواع آن - جلسه 1 -فیزیک 3 - دوازدهم- مدرس : علیرضا رمضانی (09121590402)

2 ماه پیش

0.159