بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به رزمندگان عملیات

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسم... 12:47

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسمت هشتم | محاصره سوسنگرد

8 ماه پیش

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسم... 14:15

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسمت سیزدهم | عبور از آتش | قسمت آخر

8 ماه پیش

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسم... 13:49

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسمت یازدهم | دفاع با دستان خالی

8 ماه پیش

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسم... 16:00

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسمت نهم | حکومت سه روزه

8 ماه پیش

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسم... 14:02

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسمت دهم | دارالسلام عشق

8 ماه پیش

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسم... 12:31

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسمت پنجم | شقایقی در آتش

8 ماه پیش

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسم... 07:09

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسمت ششم | غروب وداع

8 ماه پیش

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسم... 07:53

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسمت هفتم | نجات

8 ماه پیش

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسم... 13:15

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسمت چهارم | وداع با بستان

8 ماه پیش

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسم... 14:06

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسمت اول | بُستان در آتش

8 ماه پیش

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسم... 11:49

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسمت سوم | شقایق های پرپر

8 ماه پیش

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسم... 13:53

روایت فتح | نبرد سوسنگرد | قسمت دوم | ماشین جنگ عراق پیش به سوی سوسنگرد

8 ماه پیش

0.05 sec, flt: 0 time: 10, count: 5, slow: 0