بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به توسینسو TOSINSO 28

آموزش لینوکس ( Linux Essential... 14:06

آموزش لینوکس ( Linux Essentials ) قسمت 1 : معرفی دوره و ساختار

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 19:24

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 44 : انواع کابل شبکه

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 01:10:14

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 2 : اصطلاحات معمول در شبکه

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 06:12

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 80 : تاثیر حمله DOS بر سرور

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 17:49

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 91 : مدیریت تغییرات

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 14:57

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 87 : مسائل قانونی و قضائی

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 08:37

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 73 : مانیتورینگ پورت ها

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 22:06

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 71 : نرم افزارهای مانیتورینگ

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 16:18

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 61 : معرفی آدرس IP نسخه 6

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 30:02

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 55 : VPN چیست؟

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 16:24

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 50 : ابزارهای فیزیکی

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 10:45

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 57 : کارگاه ایجاد VM

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 20:03

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 53 : شبکه های گسترده یا WAN

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 19:24

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 44 : انواع کابل شبکه

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 11:03

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 40 : SPAN و RSPAN چیست؟

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 16:59

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 23 : IP و Subnetting

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 01:10:14

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 2 : اصطلاحات معمول در شبکه

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 18:01

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 36 : کارگاه trunking و dot1q

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 13:29

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 33 : Decapsulation چیست؟

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 20:53

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 31 : پورتهای شناخته شده

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 22:07

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 22 : ARP چیست کارگاه

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 14:32

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 3 : لایه های شبکه به طنز

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 12:42

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 14 : مودم

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 40:35

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 1 : شروع دوره جذاب

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 18:04

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 5 : کارگاه OSI

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 15:05

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 17 : اکسس پوینت

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 15:05

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 15 : IDS و IPS

5 ماه پیش

آموزش نتورک پلاس ( Network) قس... 40:35

آموزش نتورک پلاس ( Network) قسمت 1 : شروع دوره جذاب

5 ماه پیش

0.05 sec time: 12, count: 5, slow: 0